Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie członków SM

0
2214

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, zawiadamia iż w dniu 28 maja 2018r o godz 17.00 w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 (Klub Osiedlowy „PLASTUŚ”) odbędzie się: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocników.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przyjęcie: „Regulaminu obrad”,
 5. Przedstawienie projektu „Porządku obrad” w tym rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Wybór Komisji: a) Mandatowo – skrutacyjnej, b)wnioskowej.
 8. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej z ukonstytuowania się i ważności obrad Walnego Zgromadzenia.
 9. Sprawozdanie z ukonstytuowania się Komisji Wnioskowej .
 10. Omówienie zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku.
 11. Dyskusja w sprawie proponowanych zmian w statucie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu i jednolitego tekstu statutu
 13. Omówienie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
 14. Dyskusja dot. pkt 13.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
 17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r.”;
 19. Sprawozdania Zarządu: a) z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku za 2017r., b) sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017 r.,
 20. Dyskusja dotycząca w/w sprawozdań
 21. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.”; b)zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego – bilansu Spółdzielni za 2017 r.”, c) podziału nadwyżki bilansowej; d) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r
 22. Dyskusja;
 23. Zakończenie obrad.

UWAGA: Informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się z protokółem z Walnego zgromadzenia z dnia 15 maja 2017 r., ze sprawozdaniami, zmianami statutu, Regulaminem Rady Nadzorczej, projektami uchwał oraz Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i wyłożone będą do wglądu od 7 maja 2018 r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 (pok. nr 3) (Sprawozdania, regulaminy oraz statut dostępne są również w linku na końcu tego wpisu)

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w dniu 6 marca 2018 r. (prot. Zarządu nr 05/2018, Uchwała nr 36/2018)

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenia 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Mandaty będą wydawane po okazaniu dowodu tożsamości. Członek Spółdzielni może uczestniczyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielonego na piśmie (dostępnym na naszej stronie, w zakładce dokumenty do pobrania oraz tutaj)

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWielkanoc
Następny artykułZmiana Administratora Osiedli