Dział Członkowski

pokój nr 3, tel. (0-23) 662 38 48 wew. 43

Jakie sprawy można załatwić w Dziale Członkowskim?

  • Sprawy związane z uzyskaniem członkostwa w związku z kupnem mieszkania, darowizną, spadkiem oraz zamianą mieszkania.
  • Sprawy związane z utratą członkostwa w Spółdzielni w związku ze sprzedażą mieszkania.
  • Sprawy związane z potwierdzeniem wyłącznych praw do lokalu po rozwodzie, zgonie współmałżonka oraz w sprawach spadkowych.
  • Wydawanie zaświadczeń związanych z potwierdzeniem członkostwa i posiadanych praw do lokalu.
  • Sprawy majątkowe i spadkowe
  • Zgłaszanie ilości osób zamieszkałych
  • Aktualizacja danych osobowych

Dział Członkowsko-Samorządowy w zakresie czynności i obowiązków zajmuje się całokształtem spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz tytułami prawnymi do lokali mieszkalnych i garaży oraz obsługą organów Spółdzielni. Pracownicy działu mają przede wszystkim bezpośredni kontakt z osobami ubiegającymi się o członkostwo jak i tymi, którzy członkami spółdzielni już są , oczekując na mieszkania bądź zamieszkując w zasobach naszej Spółdzielni. Dział zajmuje się członkami począwszy od złożenia deklaracji przystąpienia do Spółdzielni aż do ustania członkostwa w wyniku wypowiedzenia, wykreślenia, wykluczenia czy skreślenia w związku ze śmiercią. To tutaj trafiają osoby, które nabyły prawo do lokalu mieszkalnego lub garażu w drodze kupna, licytacji, darowizny, zamiany bądź dziedziczenia.

Członkowie Spółdzielni mogą zaznajamiać się z dokumentami na których oparta jest działalność Spółdzielni m.in. statutem, regulaminami wewnętrznymi, a także uchwałami bądź  protokołami z obrad organów samorządowych.