Historia

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku.

Dzieje płońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczynają się w 1958 roku. Płońsk był wówczas miastem drewnianych ruder, małych niewygodnych domków bez żadnych wygód. Było wprawdzie kilka jednopiętrowych bloków, ale to tylko przysłowiowa „kropla w morzu” w porównaniu z potrzebami miasta. Ludzie mieszkali na poddaszach, w małych pokoikach, w mieszkaniach ze wspólną łazienką. Znalazła się jednak grupa mieszkańców, która postanowiła zmienić wizerunek tego miasta i stworzyć sobie i innym lepsze warunki bytu. Zebrali się, aby obradować nad stworzeniem spółdzielni mieszkaniowej. Zawiązał się Zespół Organizacyjny, w skład którego wchodzili :Tadeusz Górecki, Jan Maciejski, Henryk Mikołajewski, Modest Organek, Jadwiga Matuszewska, Ryszard Nowak, Stanisław Kozakiewicz, Irena Błaszkowska, Eugeniusz Kośmider, Szczepan Klicki, Ryszard Piotrowski, Maria Dłużniewska, Mieczysław Stefański, Julian Kaniewski, Henryk Kuc, Rudolf Niedziałkowski, Bogdan Głos, Jan Organek, Stanisław Klimczak, Henryk Oglęcki, Romuald Buczyński, Florentyna Kaczorowska, Teodor Staszewski.
Działania rozpoczęto od uzyskania zaświadczenia o możliwości utworzenia Spółdzielni na terenie miasta. Zaświadczenie takie uzyskano w dniu 23 marca 1958 roku. 1 kwietnia 1958 roku odbyło się pierwsze założycielskie zgromadzenie członków, na którym powołano członków Rady i Zarząd tworzonej spółdzielni oraz opracowano tekst statutu. W skład pierwszego Zarządu weszli:
• Górecki Tadeusz – Prezes
• Maciejski Jan – z -ca Prezesa
• Nowak Ryszard – sekretarz.
Po wyborze Rady Nadzorczej zabrano się energicznie do dzieła. Zgłoszono spółdzielnię w Sądzie. 06 sierpnia 1958 roku została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Płocku jako Sąd Rejestrowy pod numerem RS. VIII. 542 pod nazwą „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku”.
Pod kierownictwem Tadeusza Góreckiego Spółdzielnia zapoczątkowała swoją zasadniczą działalność skromnym programem inwestycyjnym, który obejmował 5 budynków. Pierwszy z nich oddano do eksploatacji w 1960 roku. Znajduje się on przy ulicy Grunwaldzkiej 50 i obejmuje 27 mieszkań o łącznej powierzchni 1105,99 m2. Następne budynki przy ulicy Padlewskiego oddano w latach 1961 – 1964 zyskując tym samym kolejne 40 mieszkań.
W okresie od 1966 roku do 1975 roku Spółdzielnia podjęła wysiłek budowy nowego osiedla Młodzieżowa I, w ramach którego wybudowano 640 mieszkań, przedszkole, 4 pawilony handlowo – usługowe , kotłownię centralnego ogrzewania i hydrofornię.
Na lata 1968 – 1975 przypada okres rozkwitu Spółdzielni. Wzrasta w szybkim tempie ilość oddawanych mieszkań oraz ilość członków i kandydatów spółdzielni, co świadczy o akceptacji jej działalności przez płońskie środowisko. Nabiera także rozmachu działalność samorządowa i społeczno – wychowawcza. W pawilonie handlowo – usługowym zostaje zorganizowana świetlica osiedlowa.
Rok 1975 przynosi zmiany w administracyjnym podziale kraju . Następuje stagnacja w budownictwie spółdzielczym, co sprawia, że 5 – letni okres oczekiwania na mieszkanie wydłuża się do 12 – 15 lat. W takiej sytuacji płońska spółdzielnia wstrzymuje nabór nowych członków, aby zlikwidować powstałe zaległości. Prawie równocześnie następuje zmiana zasad rozdziału mieszkań. Niekorzystne dla spółdzielczości układy podyktowane względami natury państwowej spowodowały niedotrzymanie zobowiązań w stosunku do członków i nadszarpnęły bardzo dotkliwie autorytet Spółdzielni. Niemały wpływ miała na to ingerencja władz w przydziały mieszkań – nie zawsze uzasadnione. W tym czasie pozbawiono także spółdzielnie mieszkaniowe działalności inwestorskiej, a co za tym idzie nadzoru budowlanego, czego konsekwencje odczuwalne są do dzisiaj.
W tym okresie niezadowolenie członków spółdzielni było tak wielkie, że wywołało falę zmian w zarządzie Spółdzielni. W bardzo krótkim okresie czasu powoływano i odwołano z pełnienia tej funkcji kilka osób. Trwało to do Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego z dnia 16.03.1976 r na którym decyzją ówczesnej Rady Nadzorczej Przewodniczącym Zarządu został Józef Śmietanowski – kolejny długoletni Prezes Spółdzielni wówczas Lokatorsko –Własnościowej Płońsku.
W 1979 roku spółdzielnia oddała do użytku kolejne osiedle Młodzieżowa II. Zakończyła także – w budynkach zasiedlonych – trudne przedsięwzięcie gazyfikacji w zakresie własnym. Jednocześnie rozpoczęła nowe inwestycje, a mianowicie budowę osiedla Centrum A, a także realizację osiedla Młodzieżowa III, a potem Młodzieżowa IV.
Spółdzielnia rosła w siłę, przybywało nowych mieszkań, pawilonów handlowych, rosła liczba członków i kandydatów. Zaczęto wiec myśleć o polepszeniu warunków pracy zatrudnionych w Spółdzielni pracowników. Przez cały bowiem czas funkcjonowania Spółdzielni, nie posiadała ona swojej odrębnej siedziby. Biuro mieściło się w 2 mieszkaniach jednego z bloku przy ul. Zacisze 7, gdzie w ciasnych pokoikach mieściły się dział społeczno – wychowawczy, administracyjny, księgowość, urzędował Zarząd. Dlatego też dużym wydarzeniem było oddanie w marcu 1983 roku nowo wybudowanego budynku socjalno – biurowego przy ulicy Kopernika 34/36. Oprócz biur spółdzielni swoje miejsce znalazła tu świetlica osiedlowa, przy której rozpoczął działalność Klub Osiedlowy PLASTUŚ oraz działający od 1975 roku Klub Seniora. Należy bowiem zaznaczyć, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku przez cały okres swojego istnienia prowadziła również, wynikającą ze statutu, bogatą i prężną działalność społeczno – wychowawczą. Wokół klubu osiedlowego koncentrowało się towarzysko – kulturalne życie mieszkańców, działały koła zainteresowań, spotykała się młodzież, organizowane były imprezy kulturalne, wycieczki, bale.
Oddanie do użytku biurowca zbiegło się w czasie z przypadającym w tym roku 25- leciem istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku. Z tej też okazji w dniu 22. X. 1983 r odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, któremu przewodniczył ówczesny przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Mikołajewski. Nie zabrakło również gości spoza spółdzielni. Wśród nich wymienić należy wiceprezesa CZSBM1 – Stanisława Woźniaka oraz Prezesa WZSM2 – Mariana Janickiego. By upamiętnić tę historyczną datę, na osiedlu posadzono 500 drzewek a przed budynkiem biura ustawiono głaz z tablicą pamiątkową. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali naczelnik Miasta i Gminy pan Michał Szpila oraz Sekretarz Komitetu Miejsko – Gminnego pani Helena Kornacka w obecności prezesa Józefa Śmietanowskiego.
Kolejne lata mijały na realizacji statutowych obowiązków spółdzielni. Powstawały nowe bloki, zasiedlano kolejne mieszkania, budowano place zabaw dla dzieci. W latach 1984 – 1988 powstało 25 bloków, w których zamieszkało łącznie 896 rodzin. Jednocześnie prowadzono remonty bieżące i konserwację budynków, dbano o zapewnienie mieszkańcom dostaw wody, ciepła, gazu i wywozu nieczystości. Nie były to, w owym czasie, łatwe sprawy do załatwienia.
W sierpniu 1988 roku odbyły się kolejne jubileuszowe obchody w Spółdzielni. Tym razem z okazji 30 – lecia Spółdzielnia otrzymała sztandar. Uroczystości tej towarzyszyły występy zespołów dziecięcych i kół zainteresowań działających w Klubie PLASTUŚ, zaproszono gości, zasłużonych pracowników uhonorowano odznakami.
Spółdzielnia była wówczas prawdziwym potentatem lokatorskim na terenie Płońska – połowa płońszczan, 11 tyś. osób mieszkała w zasobach spółdzielni. Co bardzo istotne wiele z nich wykupiło zajmowane lokale na własność. W samym 1989 roku lawinowo wykupiło mieszkania około 1 000 osób, a w latach następnych, acz wolno, wykupywano kolejne.
Rok 1990 przyniósł kolejne zmiany w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku. Decyzją Rady Nadzorczej odwołano dotychczasowego Prezesa Pana Józefa Śmietanowskiego a na jego miejsce powołano, wyłonionego w drodze konkursu, Pana inż. Franciszka Kozłowskiego.
Lata 90 to okres ogólnokrajowego zastoju w budownictwie mieszkaniowym. Patrząc jednak na Płońsk – sytuacja prezentuje się zupełnie wyjątkowo, z czego możemy być dumni. Dorobek budowlany Spółdzielni w tym okresie, to długa lista, bo aż 18 bloków mieszkalnych pobudowanych dla ponad 700 rodzin. Przy ul. Kolbego zbudowano ich 8, 2 przy ulicy Młodzieżowej, 4 przy Sienkiewicza i 4 przy ul. Grunwaldzkiej. Z początku mieszkania oddawane były głównie na zasadach lokatorskich, kolejne w latach 1992 – 93 to już mieszkania własnościowe chociaż jeszcze z kredytem, natomiast po 1993 roku już wszystkie na zasadach własnościowych, ze spłatami w krótkich ratach w okresie roku.
Kolejny blok na takich właśnie zasadach Spółdzielnia wybudowała w 2001 roku. Znalazło się w nim 40 mieszkań.
W kwietniu 2004 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odwołano dotychczasowy zarząd, powołując nowy z mgr Ireneuszem Duszczykiem na stanowisku Prezesa Spółdzielni. Swoją działalność nowo powołany Zarząd rozpoczął od uregulowania własności gruntów, które w części stanowią własność spółdzielni a w części zajmowane są na zasadzie wieczystego użytkowania, w celu wyodrębnienia własności.
W październiku 2005 roku ruszyła budowa kolejnego bloku przy ul. Św. M. Kolbe 23. Planowe oddanie mieszkań nowym członkom nastąpiło w lutym 2007 roku. Zasoby spółdzielni zwiększyły się więc o 50 nowych mieszkań.

W dniu 04.10. 2008 r. odbyła się uroczystość obchodów 50 – lecia istnienia naszej Spółdzielni. Zarząd SM i Rada Nadzorcza udali się na cmentarz gdzie oddano hołd zmarłym prezesom i działaczom zapalając na ich grobach znicze. Po uroczystej mszy świętej odsłonięto tablicę pamiątkową na głazie przed budynkiem. Wręczono odznaki dla wielu zasłużonych działaczy Spółdzielni „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”.

Rok 2008 to rok w którym zarząd sfinalizował wcześniej rozpoczęte działania zmierzające do uzyskania własności gruntów. Akt notarialny w sprawie nabycia gruntów na własność został sporządzony 30 września 2009 r.
Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa nie działa w odosobnieniu. Współpracujemy z wieloma jednostkami samorządowymi i instytucjami na terenie Płońska. Korzystamy z pomocy fachowej Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej.

Obecna działalność Spółdzielni skupia się na utrzymaniu posiadanych zasobów, prowadzeniu bieżącej konserwacji budynków i terenów zieleni, dokonywaniu remontów oraz działalności społeczno kulturalnej.

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia zatrudnia 77 pracowników. Posiada własne zaplecze techniczne, grupę konserwatorów zajmujących się bieżącymi naprawami i dokonujących usług naprawczo – konserwatorskich na rzecz członków spółdzielni, oraz pracowników sprzątających.