RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 zwanym dalej jako RODO informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2, 09-100 Płońsk, zwanym dalej jako ADO.
  2. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: (0-23) 662 38 48 adres e-mail: sekretariat@sm-plonsk.pl
  3. Dane kontaktowe Inspektora Danych Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku: JOANNA FILIPIAK adres e-mail: iod@sm-plonsk.pl.  tel. (0-23) 662 38 48 wew. 43. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d RODO, oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 1222 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz. 1892 z późn. zmianami), Ustawy z dn. 16 września 1982r Prawo spółdzielcze ( tekst. Jednolity: Dz.U. 2017r. poz. 1560 z późn. zmianami, Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity : D.U. 2016r. poz. 1610 z późn. zmianami)oraz innymi obowiązującymi przepisami.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym m in z art. 3 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dn. 15 grudnia 2000 roku. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, gdyż konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
  6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny, podmiotom współpracującym oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych.
  7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora, a więc Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, jak również do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  9. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.