RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku przy ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2, Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: e-mail iod@sm-plonsk.pl albo listownie: ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2, 09-100 Płońsk

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach i podstawach prawnych:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • Używanie danych osobowych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. dokumentów załączonych do wniosku o rozłożenie zaległości z tytułu opłat na raty).

art. 6 ust. lit b RODO

 • Podjęcie niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem oraz czynności i działań podjętych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 • Podjęcie i realizacja niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

 • Wykonywanie przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenie innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy.
 • Weryfikacja tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących (cel identyfikacyjny).
 • Dokonywanie odczytów i rozliczanie mediów.

art. 6 ust. 1 lit. b, d, f RODO

 • Korzystanie z danych kontaktowych przekazanych Spółdzielni (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny) do bieżącego kontaktu oraz w sytuacjach awaryjnych i zagrożenia życia i mienia.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Przechowywanie danych w celach archiwalnych, na podstawie obowiązujących przepisów,
 • Przechowywanie danych w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie obowiązujących kodeksów postępowania,
 • Statystyczne oraz raportowanie wewnętrzne, w tym. pomiędzy organami Spółdzielni,
 • Spełnianie spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

art. 6 ust. 1 lit. d RODO

 • Ochrona Państwa żywotnych interesów w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi, katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • Dbałość o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny)
 • Wypełnianie obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, egzekucja wierzytelności.

art. 9 ust. 2 lit. a RODO

 • Używanie przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia przesłane listownie) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 3. Statutu Spółdzielni.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż do dnia likwidacji Spółdzielni np. w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom Internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię, firmom obsługującym Walne Zgromadzenie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody członek Spółdzielni ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji będących wynikiem profilowania.