Walne Zgromadzenie 2023r.

0
668

Płońsk, dn. 15.05.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, art. 39 § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 (poniedziałek) o godz. 1700 w Miejskim Centrum Kultury (Sala kina „Kalejdoskop”) w Płońsku przy ul. Płockiej 50.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Przedstawienie projektu „Porządku obrad”w tym rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej iWnioskowej.
 6. Przedstawienie protokołuKomisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie sprawdzenia listy obecności oraz w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Zgłoszenie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję obejmującą lata 2023-2026.
 9. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
 10. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.
 12. Przeprowadzenie tajnego głosowania wyborczego na członków Rady Nadzorczej.
 13. Omówienie zmian do Statutu i dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
 15. Przedstawienie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku za 2021r;
  2. sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2021r;
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2021r;
 16. Dyskusja dot. pkt. 15
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r”;
  2. Zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za 2021r”;
  3. podziału nadwyżki bilansowej za 2021r;
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2021r.;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021r;
 18. Przedstawienie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r;
  2. sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2022r;
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2022r;
 19. Dyskusja dot. pkt 18.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r”;
  2. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za 2022r;
  3. podziału nadwyżki bilansowej za 2022r;
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2022r;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022r;
 21. Omówienie zagadnień związanych z podjęciem uchwał dot. zbycia:
  1. nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Północnej 6c oznaczonej jako działka nr 2593/3;
  2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego o powierzchni 0,0045ha (tj.45m2) wydzielonej z działki nr 2595/24;
  3. nieruchomości niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 25 o powierzchni 0,0750ha (tj 750m2) oznaczonej jako działka nr 268/29.
 22. Dyskusja dot. pkt 21.
 23. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Północnej 6c oznaczonej jako działka nr 2593/3;
  2. zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego o powierzchni 0,0045ha (tj. 45m2) wydzielonej z działki nr 2595/24;
  3. zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 25 o powierzchni 0,0750 ha (tj. 750m2) oznaczonej jako działka nr 268/29.
 24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 25. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyboru członków Rady Nadzorczej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
 27. Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej.
 28. Dyskusja;
 29. Zakończenie obrad. 

UWAGA: Informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami, listem polustracyjnym, zmianami Statutu, projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i będą wyłożone do wglądu od 22 maja 2023r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2 (pok. nr 3). 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w dniu 24 kwietnia 2023 r.

(prot. Zarządu nr 10/2023, Uchwała Nr 53/2023).

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

Prosimy o punktualne przybycie.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ