Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

0
425

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

    badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

    badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

2. Zainteresowane, uprawnione podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024 Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku” w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Ks Romualda Jaworskiego 2 w Płońsku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Oferta winna zawierać co najmniej:

    a) Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,

    b) Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat potwierdzających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,

    c) Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz termin jego zakończenia,

    d) Proponowaną cenę za badanie sprawozdań finansowych obejmującą cały zakres usługi (m. in. dojazd, noclegi).

4. Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowych.

5. Biegły rewident, po przedłożeniu sprawozdania z badania, zobowiązany będzie do jego omówienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej biegły rewident zostanie powiadomiony.

6. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2023 wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 25 marca 2024 r. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2024 wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 25 marca 2025 r.

7. Umowa na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 i 2024 zostanie zawarta z wybranym podmiotem z możliwością jej przedłużenia.

8. Wybór uprawnionego podmiotu oraz zawarcie z nim umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 i 2024 dokonane zostanie do końca III kwartału 2023 r.

9. Informacje o Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku ,zainteresowane, uprawnione podmioty mogą uzyskać pod numerem telefonu 23-6623848 wew. 46, e-mail: sekretariat@sm-plonsk.pl