Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku

0
1781

    Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku oraz art. 39 § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze zawiadamia, iż  w dniu 24 czerwca 2019r o godz. 1700 w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy  ul. Ks. R. Jaworskiego 2 (Klub Osiedlowy „Plastuś”) odbędzie się:  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku.

 

z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Przyjęcie: „Regulaminu obrad”,
 5. Przedstawienie projektu „Porządku obrad” w tym rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Wybór Komisji :  a) Mandatowo – skrutacyjnej, b) Wnioskowej
 8. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej z ukonstytuowania się i ważności obrad Walnego Zgromadzenia.
 9. Sprawozdanie z ukonstytuowania się Komisji Wnioskowej  
 10. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
 11. Prezentacja zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej
 12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu: a) z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku za 2018 r.   b) sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018 r.,
 13. Dyskusja dotycząca w/w sprawozdań
 14. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.”  b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego – bilansu Spółdzielni za 2018 r.” c) podziału nadwyżki bilansowej; d) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 r
 15. Przeprowadzenie tajnego głosowania wyborczego na członków Rady Nadzorczej
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
 17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.”;
 19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyboru członków Rady Nadzorczej
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję
 21. Dyskusja;
 22. Zwołanie przez Przewodniczącego Zebrania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej
 23. Zakończenie obrad.

UWAGA: Informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się z protokółem z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r., ze sprawozdaniami,  projektami uchwał, oraz Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i wyłożone będą do wglądu od 03 czerwca 2019 r.  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2 (pok. nr 3). 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia  został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w dniu 25 marca 2019  r. (prot. Zarządu nr  06/2019 , Uchwała Nr  28/2019).

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Mandaty będą wydawane po okazaniu dowodu tożsamości. 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWielkanoc
Następny artykułWalne Zgromadzenie – zawiadomienie