Przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej

0
185

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, ogłasza ustny przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Płońsku przy ul. Jasnej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 2589/14, położona w Płońsku przy ul. Jasnej – działka nr ewidencyjny 2589/14 o pow 0,2702 ha powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 2589/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00046943/7 przez Sąd Rejonowy w Płońsku.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości składającej się z wyżej opisanej działki wynosi 750 000zł netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy)

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022r o godz 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, pok. nr 10.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jak i osoby prawne. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający do składania oświadczeń woli.

Przystępujący do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj kwotę 37 500 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 21.07.2022r włącznie. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni 81 1020 1592 0000 2502 0012 0980.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg.

Uczestnicy przetargu przed jego rozpoczęciem zobowiązani są okazać dowód wpłaty wadium oraz wypełnić dokumenty wymagane regulaminem obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa, związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywce.

Szczegółowe informację można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 pok. nr 5, tel. 23 662 38 48 wew 35, w godz. 7.00 – 15.00