Przetarg ofertowy na zbycie lub najem Św. M. Kolbe 11a

0
537

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy na zbycie lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Św. M Kolbe 11a

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej wymiennikowni ciepła o powierzchni 207,00 m2 położona na działce nr 2589/13 o pow. 783,00 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr PL1L/00046954/7

Minimalna cena nabycia ww. nieruchomości określona przez rzeczoznawcę wynosi 150.000,00 zł / brutto

Przetarg odbędzie się 10 lutego 2021 r. o godzinie 1000

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 9 lutego 2021 r. do godziny 1200 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta nabycia lub najmu nieruchomości przy ulicy św. M. Kolbe 11a”

W przypadku oferty najmu oferent zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych, dzierżawy terenu oraz  dzierżawy powierzchni pod reklamy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku powinien posiadać ze sobą:

1)       imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres.

2)       datę sporządzenia oferty.

3)       oferowaną cenę za 1 m²  wynajmowanej powierzchni.

4)       proponowane przeznaczenie lokalu.

5)       sposób realizacji innych warunków, jeżeli są one podane w ogłoszeniu o składaniu ofert.

6)       termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu.

7)       w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej  – odpis z właściwego rejestru.

8)       kserokopię dowodu wpłaty wadium / zobowiązanie do złożenia kaucji w wysokości dwukrotnego oferowanego czynszu netto powiększonego o podatek od nieruchomości (1,84 zł/m2/m-c netto). Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych..

9)       oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.