Przetarg ofertowy na najem lok. użyt. ul. Północna 19a

0
67

           

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego przy ulicy Północnej 19a.

.

.

Opis lokalu:

 • powierzchnia użytkowa – 114,00 m2
 • instalacje: elektryczna i wod-kan.
 • usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie bloku mieszkalnego.

Minimalna stawka za najem wynosi 10,00 zł / m2 / netto. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 26/10/2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Oferta najmu lokalu użytkowego przy ulicy Północnej 19a – powierzchnia użytkowa 114,00 m2”

Otwarcie ofert i wybór najemcy odbędzie się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, pokój nr 10 w dniu 27-10-2021 r. w godzinie 1000 .

Oferta zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych, dzierżawy terenu oraz dzierżawy powierzchni pod reklamy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres.d
 • datę sporządzenia oferty.
 • oferowaną cenę za 1 m² wynajmowanej powierzchni.
 • proponowane przeznaczenie lokalu.
 • sposób realizacji innych warunków, jeżeli są one podane w ogłoszeniu o składaniu ofert.
 • termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu.
 • w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z właściwego rejestru.
 • kserokopię dowodu wpłaty wadium – dwukrotność oferowanego czynszu netto. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych.
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.