przetarg ofertowy na najem lok. użyt. Północna 19a

0
100

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego przy ulicy: PÓŁNOCNA 19a

Lokal o powierzchni użytkowej – 114,00 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan.

Minimalna stawka za najem wynosi 10,00 zł / m2 / netto. Wadium wynosi 1.500,00 zł

Dodatkowe informacje:

Lokal użytkowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie bloku mieszkalnego. Oferty składać należy w sekretariacie Spółdzielni do dnia 30/11/2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta najmu lokalu użytkowego przy ulicy Północnej 19a– powierzchnia użytkowa 114,00 m2”

Oferta zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych, dzierżawy terenu oraz  dzierżawy powierzchni pod reklamy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres.

2)       datę sporządzenia oferty.

3)       oferowaną cenę za 1 m²  wynajmowanej powierzchni.

4)       proponowane przeznaczenie lokalu.

5)       sposób realizacji innych warunków, jeżeli są one podane w ogłoszeniu o składaniu ofert.

6)       termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu.

7)       w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  – odpis z właściwego rejestru.

8)       kserokopię dowodu wpłaty wadium – dwukrotność oferowanego czynszu netto. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych..

9)       oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert i wybór najemcy odbędzie się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, pokój nr 10 w dniu 01-12-2021 r. w godzinie 1000

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWalne Zgromadzenie za rok 2020/2021