Przetarg ofertowy na zbycie nieruchomości przy ul. Św. M. Kolbe 11a

0
325

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, ogłasza przetarg ofertowy na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy: Św. M. Kolbe 11a

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej wymiennikowni ciepła o powierzchni 207,00 m2 położona na działce nr 2589/13 o pow. 783,00 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr PL1L/00046954/7

Minimalna cena nabycia ww. nieruchomości określona przez rzeczoznawcę wynosi 278000,00 zł/brutto

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 7 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta nabycia nieruchomości przy ulicy św. M. Kolbe 11a”

Oferta zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych, dzierżawy terenu oraz dzierżawy powierzchni pod reklamy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku powinna zawierać:
1) imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres.
2) datę sporządzenia oferty.
3) oferowaną cenę za 1 m² wynajmowanej powierzchni.
4) proponowane przeznaczenie lokalu.
5) sposób realizacji innych warunków, jeżeli są one podane w ogłoszeniu o składaniu ofert.
6) termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu.
7) w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z właściwego rejestru.
8) kserokopię dowodu wpłaty wadium / zobowiązanie do złożenia kaucji w wysokości dwukrotnego oferowanego czynszu netto powiększonego o podatek od nieruchomości (1,84 zł/m2/m-c netto). Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych..
9) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWAŻNY KOMUNIKAT!!
Następny artykułPodziękowania