Przetarg na lok. mieszkalny ul. Młodz.

0
341

 

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  W  PŁOŃSKU informuje, że w  dniu  23 października  2019 r.  o godzinie 1015 w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku  przy ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2 odbędzie się  przetarg nieograniczony ustny  na zbycie lokalu mieszkalnego nr  38  położonego w Płońsku przy  ul.  Młodzieżowa 23

 

 

Przedmiot przetargu lokal mieszkalny  nr 38,  o powierzchni użytkowej  36,03 m

Opis: lokal mieszkalny położony jest na  IV – piętrze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalacje  c.o.,  wodno-kanalizacyjną i elektryczną;

Skład mieszkania:  1 – pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój.    

Cena wywoławcza   = 79 445,- zł. (słownie:  siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć  złotych).

Warunki przystąpienia do przetargu nieograniczonego ustnego:

WADIUM  w  wysokości   5 % ceny wywoławczej.

Wadium  należy  wpłacić  na  konto  Spółdzielni  –  PKO BP  Płońsk  nr  81 1020 1592 0000 2502 0012 0980  lub w kasie Spółdzielni.

Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, skutkuje przepadkiem wadium. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni do zawarcia umowy, zostanie zwrócone  po rozstrzygnięciu przetargu.

Osoba, która wygra przetarg obowiązana jest wpłacić różnicę wylicytowanej ceny na konto Spółdzielni  w  PKO BP  Płońsk  nr  81 1020 1592 0000 2502 0012 0980  lub w kasie Spółdzielni  w terminie 40 dni od dnia przetargu.  Wpłata wylicytowanej kwoty warunkuje zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży.

Przystępujący do przetargu nieograniczonego winien złożyć „oświadczenie” stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu przetargów na lokale odzyskane..: o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu. Wzór oświadczenia posiada Komisja Przetargowa, a także dostępny jest w biurze Spółdzielni (pok. Nr 3).

SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zawrzeć z KUPUJĄCYM  umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży  formie aktu notarialnego w terminie uzgodnionym z Kupującym i wynikającym z „Regulaminu przetargów ….”. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca lokalu.

Lokal mieszkalny można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Spółdzielni do 22 października  2019 r.  Kontakt pod nr tel. (023) 662-38-48 – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2 – (pokój nr  12).

Informujemy, że „Regulamin przetargów na lokale odzyskane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Płońsku w celu zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tych lokali” dostępny jest do wglądu osób zainteresowanych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w pokoju nr 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni