Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Północnej

0
295

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku informuje, że w dniu 08.05.2019 o godz. 10.00 w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 odbędzie się przetarg nieograniczony ustny na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Płońsku przy ul. Północnej 19. 

 

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 49,65m2

Opis: lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalacje C.O., wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Skład mieszkania: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

Cena wywoławcza: 133 073,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złotych) 


Warunki przystąpienia do przetargu nieograniczonego ustnego:

WADIUM w wysokości 5 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Spółdzielni lub w kasie Spółdzielni. Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, skutkuje przepadkiem wadium. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni do zawarcia umowy, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Osoba, która wygra przetarg obowiązana jest wpłacić różnicę wylicytowanej ceny na konto Spółdzielni w PKO BP Płońsk lub w kasie Spółdzielni w terminie 40 dni od dnia przetargu. Wpłata wylicytowanej kwoty warunkuje zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży.

Przystępujący do przetargu nieograniczonego winien złożyć „oświadczenie” stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu przetargów na lokale odzyskane..: o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu. Wzór oświadczenia posiada Komisja Przetargowa, a także dostępny jest w biurze Spółdzielni (pok. Nr 3).

SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zawrzeć z KUPUJĄCYM umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży formie aktu notarialnego w terminie uzgodnionym z Kupującym i wynikającym z „Regulaminu przetargów |….’. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca lokalu.

Lokal mieszkalny można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Spółdzielni do 07 maja 2019 r. Kontakt pod nr tel. (023) 662-38-48 — Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2 — (pokój nr 12).

Informujemy, że „Regulamin przetargów na lokale odzyskane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Płońsku w celu zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tych lokali” dostępny jest o wglądu osób zainteresowanych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w pokoju nr 3 oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Akty Prawne -> Regulaminy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.

<Ogłoszenie w wersji PDF do pobrania/druku>